1. روشن شدن چراغ هشدار ترمز
  2. سر و صدا از سیستم ترمز
  3. لرزش پدال خودرو یا لرزش کل خودرو
  4. کشیده شدن خودرو به یک سمت در زمان ترمز گرفتن
  5. کاهش قدرت ترمز