شرايط نماينده فروش

تخفيفاتي با توجه به شرايط خريد نماينده فروش در نظر گرفته شده است نماينده فروش مي تواند از امكانات تبليغاتي شركت در سقف خود استفاده كند نماينده فروش متعهد مي شود با توجه به وسعت و شرايط فروش در منطقه نمايندگي خود ،حداقل ماهانه مورد توافق را انجام دهد شركت متعهد ميشود در منطقه مورد توافق با نماينده فروش،به فرد ديگري كالا نفروشد و خريداران را به نماينده ارجاع دهد.

خريد اعتباري منوط به ارائه ضمانت هاي مربوطه مي باشد.

جزئيات شرايط فوق قابل مذاكره مي باشد.