1. سبک رانندگی هرچه تهاجمی‌تر راننده کرده و شتاب گیری‌های پشت‌هم و ترمز‌های سنگین بیش‌تری داشته باشید، لنت‌ ترمز زودتر تمام می‌شوند.
  2. محل رانندگی اگر در محل رانندگی شما ترافیک سنگین و یا چراغ راهنمایی‌های زیادی وجود دارد، فشار زیادی به سیستم ترمز و لنت‌ها وارد می‌شود. رانندگی در شهر فشار بیش‌تری را نسبت به رانندگی در جاده به سیستم ترمز وارد می‌کند. همچنین رانندگی در مناطق با شیب بالا نیز به لنت‌ها فشار زیادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد.
  3. سفتی پدال ترمز لنت‌های نرم‌تر برای رانندگی با سرعت‌های کم‌تر و در شرایط روستایی مناسب اند. در این لنت‌ها ترمز های سنگین و ایجاد گرما باعث می‌شود که اجزای لنت آب شده و بر روی روتر ترمز ریخته و عملکرد ترمز را کاهش دهد.
  4. جنس اجزای سیستم ترمز  جنس اجزای سیستم ترمز نظیر روتر و لنت‌ها نیز بر روی قدرت ترمز تأثیر می‌گذارند.به طور مثال ترمز‌های سرامیک-کربنی بیش‌تر از ترمز‌های فلزیِ عادی دوام می‌آورند.